Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników priorytetem Q8Oils

Laura Steyaert 14 czerwca 2023 Inne wiadomości

Q8Oils przywiązuje dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom oraz wprowadza potrzebne działania do planu strategicznego. Głównym celem jest zwiększenie świadomości wśród pracowników Q8Oils, realizowanie Systemu Zarządzania Biznesowego oraz zapewnienie synergii między Q8Oils a innymi jednostkami operacyjnymi.
W tym artykule przedstawiamy najważniejsze działania podejmowane przez firmę w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz osób odwiedzających.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Q8Oils

Wszyscy pracownicy i osoby odwiedzające, wchodzące na teren Q8Oils na czas dłuższy niż jeden dzień, przechodzą przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa. Procedura ta jest realizowana nie tylko ze względów informacyjnych, ale również w celu stworzenia i zwiększenia świadomości bezpieczeństwa. Szkolenie obejmuje objaśnienie kwestii bezpieczeństwa i dróg ewakuacyjnych, zasad dotyczących odzieży ochronnej obowiązkowej na terenie zakładu, alarmu pożarowego, oraz przekazanie informacji o potencjalnych zagrożeniach. Aby mieć pewność, że wszyscy rozumieją i zapamiętają informacje ze szkolenia, wykonywany jest test, dzięki któremu możliwe jest przekazanie dodatkowych wskazówek w razie potrzeby.

Działania Q8Oils na rzecz ochrony zdrowia

Indywidualne badania stanu zdrowia

Q8Oils oferuje szereg korzyści: od darmowych owoców w pracy po coroczne bezpłatne kontrolne badania medyczne określonych grup pracowników (takich jak technicy w fabryce, technicy laboratoryjni, operatorzy wózków widłowych…) oraz coroczne badania kontrolne wszystkich pracowników zainteresowanych badaniami medycznymi. Indywidualne badania stanu zdrowia (PMO — Personal Medical Observation, PMO) umożliwiają zidentyfikowanie zagrożeń zdrowia oraz dostarczają indywidualnych wskazówek dotyczących poprawy ogólnego stanu zdrowia na podstawie ankiety online, badania medycznego i informacji zwrotnej od trenera zdrowotnego.

Wsparcie zdrowia psychicznego

Q8Oils dba nie tylko o zdrowie fizyczne, ale także o zdrowie psychiczne. Wewnętrzna organizacja firmy BeWell promuje wspierające i zdrowe środowisko pracy. Tworzy społeczności realizujące różnego rodzaju aktywności, takie jak jazda na rowerze, bieganie, spacery i zdrowe gotowanie, a ponadto oferuje kursy pomocne w radzeniu sobie ze zmianami, obciążeniem w pracy i stresem.

Działania przeciwpożarowe w Q8Oils

Wewnętrzny zespół przeciwpożarowy

W Q8Oils funkcjonuje wewnętrzna drużyna ochotniczej straży pożarnej, będąca wsparciem na miejscu dla zewnętrznej straży pożarnej. Jest to grupa pracowników, którzy zgłosili się dobrowolnie do roli „przewodników”, pomagających strażakom w bezpiecznym dotarciu do poszczególnych miejsc itp. Wewnętrzna drużyna straży pożarnej uczestniczy co roku w ćwiczeniach przeciwpożarowych, obejmujących trening, przeszkolenie i test kompetencji medycznych.

Cyfrowy plan interwencji

Cyfrowy plan interwencji został opracowany we współpracy ze strażą pożarną w celu umożliwienia przekazania natychmiastowych informacji o zagrożeniach, takich jak informacje o obecności niebezpiecznych substancji. Strażacy powinni otrzymać te informacje niezwłocznie po wyruszeniu na wezwanie, zanim jeszcze dotrą do celu.

Ponadto plan interwencji zawiera listę ważnych telefonów w razie pożaru.

Comiesięczny próbny alarm pożarowy

Comiesięczne próbne alarmy pożarowe są realizowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz skontrolowania, czy wszystkie drzwi i bramy otworzą się automatycznie. Alarm próbny obejmuje również sprawdzenie, czy centralna dyspozytornia w Brukseli otrzyma automatyczne powiadomienie w razie pożaru.

Jesteśmy przekonani, że doskonałe rezultaty mogą osiągać tylko ci, którzy czują się doskonale. Aby zadbać o doskonałe samopoczucie, dążymy do stworzenia zdrowego, bezpiecznego i szczęśliwego środowiska.

From our expert Laura Steyaert

Ask Suggest a topic