Warunki użytkowania

1. Ogólne

Operator niniejszej strony internetowej:
Kuwait Petroleum (Belgium) N.V., (KPB)
Brusselstraat 59 bus 1
B-2018 Antwerpen
RLP Antwerp, oddział w Antwerpii.
VAT: BE 0404.584.525
Tel.: 0032(0)3.241.37.30
Faks: 0032(0)3.241.35.31

zwaną dalej „my” lub „nas” bądź spółki Kuwait Petroleum (zwane dalej „Q8Oils”).

Starannie zapoznaj się z warunkami przed odwiedzeniem tej Witryny internetowej. Korzystanie przez Ciebie z tej Witryny internetowej jest rozumiane jako zgoda na podleganie tym warunkom.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe – przekazane przez Ciebie za pośrednictwem tej Witryny – znaleźć można w:
– Naszej Polityce prywatności: https://www.q8oils.com/pl/q8-oils-polityka-prywatnosci/
– Naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie: https://www.q8oils.com/pl/plikow-cookie/

 

2. Prawa własności intelektualnej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia, filmy, obrazy, dane, bazy danych, oprogramowanie, nazwy, nazwy handlowe i nazwy domen, marki, logo oraz inne elementy tej witryny internetowej (jej struktura i układ wraz z między innymi tekstem, zdjęciami, wykresami i kodami oprogramowania) są chronione prawami własności intelektualnej i należą wyłącznie do spółek z grupy Kuwait Petroleum lub jej dostawców, chyba że stwierdzono inaczej.

Treści i materiały znajdujące się w tej witrynie internetowej są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i niepolitycznego. Z wyjątkiem wyjątków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do praw autorskich lub innych przepisów, żadnego elementu tej witryny internetowej nie można kopiować, modyfikować, publikować, nadawać, rozpowszechniać, sprzedawać, przesyłać ani pobierać w całości ani w części, chyba że uzyskano wcześniej wyraźną zgodę posiadacza stosownych praw własności intelektualnej.

Znaki towarowe, logo oraz znaki usługowe w tej witrynie internetowej są znakami towarowymi spółek z grupy Kuwait Petroleum, chyba że stwierdzono inaczej.

 

3. Dopuszczalne użytkowanie

Korzystanie z tej Witryny internetowej jest dozwolone wyłącznie zgodnie z warunkami oraz we właściwych celach zgodnych z prawem, w tym przestrzegania obwiązujących przepisów, regulacji i kodeksów dobrych praktyk lub innych jurysdykcji, z których uzyskujesz dostęp do tej witryny.
W szczególności zobowiązujesz się powstrzymać się od poniższych działań:

  • publikowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji w tej Witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem, które są lub mogą być szkodliwe, obsceniczne, zniesławiające lub w inny sposób niezgodne z prawem;
  • wykorzystywanie tej Witryny internetowej w sposób naruszający lub mogący naruszać prawa innych osób;
  • niszczenie, zmienianie lub zakłócanie widoku Witryny internetowej lub kodu oprogramowania, na którym bazuje;
  • podejmowanie jakichkolwiek działań, które narzucają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie tej Witrynie internetowej lub powiązanej infrastrukturze;
  • uzyskiwanie lub próba uzyskania nieupoważnionego dostępu, dowolnymi środkami, do naszych sieci.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek naszych pozostałych praw (czy to wynikających z przepisów prawa, czy z innych przesłanek) zastrzegamy sobie prawo do odmówienia dostępu do tej Witryny internetowej w sytuacji, w której będziemy uważać (według naszego wyłącznego uznania), że naruszasz którykolwiek z tych warunków.

 

4. Wariacje

Możemy dokonywać zmian lub ulepszać informacje, usługi, produkty i inne materiały w tej Witrynie internetowej w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Możemy również w dowolnym momencie modyfikować warunki, zaś takie modyfikacje wejdą w życie niezwłocznie po opublikowaniu zmodyfikowanych warunków w tej Witrynie internetowej. Oznacza to, że dalsze korzystanie przez Ciebie z Witryny lub uzyskiwanie do niej dostępu uznawane jest za akceptację zmodyfikowanych warunków. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu zapoznawania się z ewentualnymi modyfikacjami.

 

5. (Hiper)łącza

Ta Witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, za zgodą Q8Oils lub bez takiej zgody.

Łącza do tej Witryny internetowej można zamieszczać wyłącznie za naszym wyraźnym pisemnym zezwoleniem. Q8Oils wyraźnie zastrzega sobie prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie, jeśli dane łącze będzie – według naszego wyłącznego uznania – nieodpowiednie lub kontrowersyjne.

Ramowanie tej Witryny internetowej nie jest dozwolone. Q8Oils nie ponosi odpowiedzialności za żadne powiązane witryny internetowe ani za informacje zawarte w tej witrynie internetowej. Q8Oils w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za żadne możliwe szkody – w tym zakłócenia działalności biznesowej, straty wynikowe ani utracone zyski – będące bezpośrednim lub pośrednim wynikiem bądź powiązane w dowolny sposób z odwiedzaniem bądź wykorzystywaniem witryn internetowych zawierających odnośniki do tej Witryny internetowej lub samej tej Witryny internetowej, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do wycofania naszej zgody w dowolnym czasie, jeśli uważamy, że dane łącze jest nieodpowiednie lub kontrowersyjne. Łącze do tej Witryny internetowej można utworzyć wyłącznie za naszym wyraźnym pisemnym zezwoleniem.

 

6. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Zapoznaj się z naszą Klauzulą wyłączenia odpowiedzialności dostępną na poniższej stronie:

https://www.q8oils.com/pl/klauzula-wylaczenia-odpowiedzialnosci-podmioty-kuwait-petroleum/

 

7. Gwarancje

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo zrzekamy się wszystkich dorozumianych gwarancji w odniesieniu do informacji, usług i materiałów zawartych w tej Witrynie internetowej. Wszystkie takie informacje, usługi i materiały są oferowane „w stanie takim, w jakim są” oraz „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji.

 

8. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zobowiązujesz się zwolnić nas z odpowiedzialności z tytułu wszelkiej odpowiedzialności, strat, roszczeń oraz wydatków (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) powiązanych z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków.

 

9. Pozostałe postanowienia

Niniejsze Warunki użytkowania – wraz z Klauzulą wyłączenia odpowiedzialności oraz Polityką prywatności – zawierają wszystkie warunki porozumienia z nami w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z tej Witryny internetowej.

Nie będą uwzględniane żadne inne oświadczenia pisemne ani ustne (w tym oświadczenia w dowolnej broszurze lub materiałach promocyjnych opublikowanych przez nas, mające w danym czasie wyłącznie charakter informacyjny).

Dostęp do Witryny internetowej i korzystanie z niej, wszelkich pobranych z niej materiałów oraz obowiązujących Warunków podlega odpowiednio przepisom prawa belgijskiego, holenderskiego lub luksemburskiego. Wszystkie spory zostaną przedłożone wyłącznie sądowi właściwemu w Antwerpii, Hadze lub Luksemburgu.

 

10. Pytania

Jeśli masz pytania lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje, możesz wysłać e-mail na adres [email protected].
Możesz również wysłać list na poniższy adres:

Kuwait Petroleum (Belgium) N.V.
Customer Service Unit
Brusselstraat 59 box 1
B- 2018 Antwerpen