Disclaimer van de Kuwait Petroleum vennootschappen (Q8).

Algemeen

Copyright Kuwait Petroleum 2017.Alle rechten voorbehouden. DISCLAIMER van de Kuwait Petroleum vennootschappen(Q8).

Welkom op één van de websites van de Kuwait Petroleum vennootschappen (Q8). Door het louter gebruik van de website en de vermelde informatie aanvaard je automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Disclaimer en de Algemene Voorwaarden met betrekking tot bestellingen van producten en/of diensten hebben laatstgenoemde voorrang.

Toepasselijk recht

Belgisch, Nederlands en Luxemburgs recht is van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website. De Belgische, Nederlandse of Luxemburgse hoven en rechtbanken zijn exclusief bevoegd om gelijk welke geschillen te beslechten.

Aansprakelijkheid

Deze website is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van algemene informatie. Wij besteden veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Behoudens opzet, aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, bedrijfsonderbrekingen, gevolgschade en winstderving, daaronder begrepen, schade aan het informaticasysteem van de gebruiker door virussen, hacking, enz. die direct of indirect het gevolg is van, of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken, gebruiken of (tijdelijk) niet functioneren van deze website.

Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie die door derden op haar website zou worden geplaatst.

De bezoeker van de website is aansprakelijk voor alle beslissingen die hij neemt en/of voor de handelingen die hij stelt op basis van de informatie vermeld op deze website. Bij elk onrechtmatig gebruik kunnen wijde toegang tot de website en/of bepaalde diensten die via de website worden aangeboden ontzeggen.

De bezoeker van deze website zullen wij, alsmede haar werknemers, gemandateerden, handelsagenten, toeleveranciers, licentiehouders, enz. vrijwaren tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en haar uitkomsten, inclusief kosten en erelonen van advocaten en andere deskundigen, die door derden zijn ingesteld naar aanleiding van zijn gebruik van de website, zijn inbreuk op eender welke regelgeving of de rechten van derden.

(Hyper)links

Deze website kan, al dan niet door ons zelf en al dan niet met onze toestemming, op enigerlei wijze gekoppeld zijn aan externe websites door middel van hyperlinks.

Indien u een hyperlink met onze website wilt creëren, dient u hiertoe voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming te bekomen middels aanvraag op hieronder vermeld adres. Het is niet toegestaan deze website te framen.

Wij zijn voor deze gekoppelde websites en/of de informatie die zich daarop bevindt, niet verantwoordelijk. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele schade – bedrijfsonderbrekingen, gevolgschade en winstderving daaronder begrepen – die direct of indirect het gevolg is van, of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken of gebruiken van websites die aan de website gekoppeld zijn.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website (diens structuur en de lay-out tezamen met, maar niet gelimiteerd tot de tekst, foto’s, grafieken en de onderliggende softwarecodes) zijn beschermd door intellectuele (eigendoms)rechten en komen uitsluitend toe aan de Kuwait Petroleum vennootschappen of haar toeleveranciers, tenzij anders vermeld.

De inhoud en het materiaal op deze website is enkel bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële en niet-politieke doeleinden. Behoudens de gestelde uitzonderingen in of krachtens de wetgeving met betrekking tot auteursrechten of andere wetgevingen, mag niets van deze website worden gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, uitgezonden, gedistribueerd, verkocht, geheel of gedeeltelijk overgedragen of gedownload, tenzij hiertoe uitdrukkelijk en voorafgaandelijk toestemming werd verleend door de titularis van het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht.

De handelsmerken, logo’s en dienstenmerken op deze website zijn de merken van de Kuwait Petroleum vennootschappen., tenzij anders wordt vermeld.

Meer informatie over de voorwaarden voor toegang en gebruik van onze website, waaronder begrepen nadere informatie over Kuwait Petroleum’s intellectuele eigendomsrechten kan u vinden in onze gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen

Wij zullen ons beleid geleidelijk aanpassen aan de technologische ontwikkelingen van het internet. Wijzigingen van deze Disclaimer zullen op deze pagina verschijnen. Wij nodigen u dan ook uit om deze pagina regelmatig te bezoeken voor eventuele aanpassingen.

Vragen

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over uw privacy, kunt u e-mailen naar [email protected]

Als u vragen heeft over andere onderwerpen kunt u terecht op onze klantenservice-pagina. Ook kunt u ons een brief sturen naar het volgende adres:

Kuwait Petroleum Belgium N.V/S.A.

Brusselstraat 59 bus 1

2018 Antwerpen