Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:
Kuwait Petroleum (Belgium) NV
Brusselstraat 59 bus 1
2018 Antwerpen.
BTW BE 0404.584.525
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
Tel: +32.(0)3.241.33 00
Fax: +32 (0) 2. 241 34 00
Elektronisch contactadres: [email protected]
De woorden “Wij” en “Ons” genoemd in deze voorwaarden en bepalingen verwijzen naar de Kuwait Petroleum vennootschappen. Wij verzoeken u deze voorwaarden en bepalingen zorgvuldig te lezen alvorens de website te bezoeken.

Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met al deze voorwaarden en bepalingen.
– Privacybeleid: https://www.q8oils.com/privacy-policy/

– Cookie Statement: https://www.q8oils.com/cookies/

 

2. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website (diens structuur en de lay-out tezamen met, maar niet gelimiteerd tot de tekst, foto’s, grafieken en de onderliggende softwarecodes) zijn beschermd door intellectuele (eigendoms)rechten en komen uitsluitend toe aan de Kuwait Petroleum vennootschappen of haar toeleveranciers, tenzij anders vermeld.

De inhoud en het materiaal op deze website is enkel bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële en niet-politieke doeleinden. Behoudens de gestelde uitzonderingen in of krachtens de wetgeving met betrekking tot auteursrechten of andere wetgevingen, mag niets van deze website worden gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, uitgezonden, gedistribueerd, verkocht, geheel of gedeeltelijk overgedragen of gedownload, tenzij hiertoe uitdrukkelijk en voorafgaandelijk toestemming werd verleend door de titularis van het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht.

De handelsmerken, logo’s en dienstenmerken op deze website zijn de merken van de Kuwait Petroleum vennootschappen, tenzij anders wordt vermeld.

 

3. Aanvaardbaar Gebruik

Het gebruik van deze website is slechts toegestaan in overeenstemming met deze voorwaarden en voor wettige en persoonlijke doeleinden, tevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en praktijkcodes in België of andere jurisdictie van waar u toegang heeft tot deze website.

In het bijzonder, stemt u ermee in dat u zich onthoudt van onderstaande handelingen:

  • informatie op of via deze website verzenden, overdragen of verspreiden die kwetsend, obsceen, lasterlijk of anderszins illegaal is of kan zijn;;
  • deze website op een wijze gebruiken die een schending van de rechten van anderen veroorzaakt of kan veroorzaken;
  • software, routine of toestel gebruiken die elektronisch of handmatig interfereren of pogen te interfereren met de besturing of functionaliteit van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of het beschikbaar maken van files die onbetrouwbare data of virussen bevatten via welke weg dan ook;
  • de “look and feel” van deze website, noch de onderliggende software code beschadigen, veranderen of interfereren;
  • acties nemen die een onredelijk of onevenredig grote last op deze website leggen of op gerelateerde infrastructuur;
  • ongeautoriseerd toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen, via welke weg dan ook, tot een van Onze netwerken.

Zonder afbreuk te doen van Onze andere rechten, ongeacht de welke (volgens de wet of anderszins), behouden Wij Ons het recht voor u toegang te weigeren tot deze website indien Wij van mening zijn dat u één van deze voorwaarden en bepalingen schendt.

 

4. Wijzigingen van deze website

Wij kunnen op ieder ogenblik verbeteringen of veranderingen aanbrengen aan de informatie, diensten, producten en andere materialen op deze website.

Ook kunnen wij op ieder ogenblik de voorwaarden wijzigen. Dergelijke wijziging treedt onmiddellijk in werking bij de publicatie hiervan op deze website. Door uw continue toegang of gebruik van deze website wordt u geacht deze gewijzigde voorwaarden en bepalingen aanvaard te hebben.

 

5. Links naar andere websites

Deze website kan, al dan niet door ons zelf, op enigerlei wijze gekoppeld zijn aan externe websites door middel van hyperlinks.

Indien u een hyperlink met onze website wilt creëren, dient u hiertoe voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming te bekomen middels aanvraag op hieronder vermeld adres.

Het is niet toegestaan deze website te framen. Wij zijn voor deze gekoppelde websites en/of de informatie die zich daarop bevindt, niet verantwoordelijk. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele schade – bedrijfsonderbrekingen, gevolgschade en winstderving daaronder begrepen – die direct of indirect het gevolg is van, of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken of gebruiken van websites die aan de website gekoppeld zijn.

We behouden Ons expliciet het recht voor om Onze toestemming op elk moment hiervoor in te trekken als Wij van mening zijn dat deze link ongepast is of controversieel. U mag slechts een link creëren naar deze website na Onze expliciete schriftelijke toestemming.

 

6. Disclaimer

Gelieve onze disclaimer hiervoor te raadplegen op de volgende pagina:

https://www.q8oils.com/disclaimer/

 

7. Waarborgen

Voor zover de wet het toestaat wijzen Wij alle eventuele waarborgen af betreffende de informatie, diensten en materialen vermeld op deze website. Al deze informatie, diensten en materialen worden geleverd in de huidige toestand en ‘voor zover voorradig” zonder enigerlei garantie.

 

8. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Ons schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren voor aansprakelijkheid, verliezen, claims en kosten (met inbegrip van billijke advocatenkosten) die het gevolg zijn van uw schending van deze gebruiksvoorwaarden.

 

9. Varia

Deze voorwaarden en bepalingen omvatten alle bepalingen van uw overeenkomst met Ons, betrekking hebbend op uw gebruik van deze website.

Andere schriftelijke of mondelinge verklaringen zullen hiervan geen deel uitmaken (zoals bv verklaringen in enigerlei brochure of promotiemateriaal dat door Ons wordt uitgegeven, welke een louter informatief karakter hebben op een bepaald moment).

Uw gebruik van deze website, van enig gedownload materiaal en de van kracht zijnde voorwaarden en bepalingen zullen onderhevig zijn aan het Belgisch recht en u gaat akkoord u met de niet-exclusieve bevoegdheid van de Belgische Rechtbank. Wij behouden ons het recht voor een zaak aanhangig te maken in de Rechtbank van het land waar u verblijft.

 

10. Vragen

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u e-mailen naar [email protected]

Ook kunt u ons een brief sturen naar het volgende adres:

Kuwait Petroleum (Belgium) N.V.

Customer Service Unit

Brusselstraat 59 box 1

B- 2018 Antwerpen