Q8Oils Privacy Policy

Kuwait Petroleum (Belgium) NV (“KPB” of ‘wij’ of ‘ons’) is begaan met het waarborgen van de privacy en persoonsgegevens die verzameld worden van websitebezoekers, klanten, dealers, leveranciers en anderen (‘u’) in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en op onze website in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor KPB. In onze werkwijze van handelen, zullen wij uw persoonsgegevens met zorg behandelen, in overeenstemming met de vigerende regelgeving inzake privacy, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Gelieve dit privacy beleid te lezen om meer te weten te komen op welke manier wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

In het beleid hieronder, zullen wij volgende aspecten toelichten:

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld,
 • Voor welke doeleinden kunnen we deze persoonsgegevens gebruiken,
 • Op welke juridische basis beroepen we ons om uw persoonsgegevens te verwerken,
 • Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens bezorgen,
 • Hoe lang houden wij u persoonsgegevens bij,
 • Welke rechten u bezit met betrekking tot uw persoonsgegevens,
 • Waar u terecht kan voor verdere vragen of opmerkingen.

1. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Via onze websites zullen wij in principe geen als persoonlijk identificeerbare informatie over u (‘persoonsgegevens’) verzamelen, tenzij u er vrijwillig voor opteert om deze aan ons te bezorgen door bijvoorbeeld te registreren, een vraag te stellen via e-mail of een vragenlijst in te vullen. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens niet worden verzameld, gelieve ze dan niet naar ons te sturen.

Via onze website en andere communicatiemiddelen binnen onze bedrijfsactiviteiten kunnen wij volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Via onze contactformulieren verzamelen wij: uw naam, telefoonnummer en e-mail adres
 • Wanneer u ons contacteert via telefoon of e-mail verzamelen wij: uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres
 • Om u onze nieuwsbrief door te sturen, hebben wij nodig: uw naam, e-mail adres en interesses

Daarnaast kunnen wij ook uw IP-adres verzamelen.

Niet-persoonsgebonden gegevens die automatisch verzameld worden

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij ook informatie verzamelen die niet als persoonlijk kan worden geïdentificeerd, waaronder, maar niet beperkt tot het type van uw internetbrowser en computerbesturingssysteem; domeinnaam van de website die u voordien hebt bezocht; het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u er doorbracht en de pagina’s die u hebt bekeken. Wij kunnen deze informatie gebruiken en binnen de Kuwait Petroleum Groep verspreiding om het gebruiken van onze websites te analyseren en om de inhoud ervan te verbeteren.

Persoonsgegevens verzameld via onze Q8 navigator applicaties
Indien u één van onze mobiele Q8 navigator applicaties gebruikt (bv. Q8 app, Tango app) zal uw huidige locatie verwerkt worden om u de dichtstbijzijnde tankstations of shops van onze partners aan te geven.

2. Voor welke doeleinden kunnen we deze persoonsgegevens gebruiken?

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden wanneer:

 • U ons uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting hebt gegeven omtrent uw wensen.
 • Wij zullen uw persoonsgegevens moeten verwerken om de diensten die u hebt aangevraagd aan te bieden.
 • De verwerking is nodig om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, meer bepaald: de economische, commerciële en financiële belangen, bedrijfscontinuïteit, veiligheid en confidentialiteit van klanteninformatie en producten en de veiligheid van digitale en fysieke infrastructuren.
 • De verwerking kan nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, rustende op KPB als gevolg van bepaalde wetgeving.

We zullen uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden gebruiken:

 • Het zenden van nieuwsbrieven waarvoor u bent ingeschreven
  Indien u met uw e-mailadres inschrijft voor onze nieuwsbrieven, zullen we uw e-mail adres gebruiken om deze nieuwsbrieven of meldingen van updates van blogposts te zenden.
 • Het zenden van marketing materiaal
  Bijkomend zullen wij u marketing e-mails en online doelgerichte marketing, speciale aanbiedingen, al dan niet met betrekking tot toekomstige aanbiedingen of ander promotiemateriaal om u te informeren over de laatste nieuwtjes van ons die u zouden kunnen interesseren, sturen. U zal te allen tijde het recht hebben om u uit te schrijven voor deze communicaties door de uitschrijflink of andere instructies, aangegeven in de communicaties die wij zenden, te volgen.
 • Bijstand verlenen wanneer u ons telefonisch contacteert
  Wij moeten bovenstaande noodzakelijke persoonsgegevens verwerken om u de gevraagde dienst te leveren
  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor:
 • U te contacteren inzake een aanbieding of om andere bedrijfsbelangen te behartigen of om online enquêtes uit te voeren, zodat wij de wensen en profielen van onder klanten beter kunnen verstaan.
 • Uw bedrijfsbehoeften beter te verstaan, alsook het verbeteren van onze producten en diensten.

3. Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens bezorgen?

Delen binnen de groep
Aangezien de Kuwait Petroleum Group van venootschappen ook buiten de Europese Economische Ruimte actief zijn, kan de informatie die u aan ons doorgeeft worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze en alle andere overdrachten zullen veilig en enkel onder ons toezicht plaatsvinden. Dergelijke overdrachten worden gedekt door een intragroepovereenkomst die specifieke contractuele bescherming biedt om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een passend en consistent beschermingsniveau krijgen, ongeacht waar deze wordt overgedragen binnen de Kuwait Petroleum Group.

Andere derde partijen
Uw persoonsgegevens mag voor marketingdoeleinden gedeeld worden met:
– Resellers
– Mailing agentschap

Wij kunnen de volgende social media invoegtoepassingen gebruiken op onze website: Facebook en Instagram (“Social media voorzieningen”) via dewelke sommige of uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met deze partijen. Deze voorzieningen kunnen uw IP adres en welke pagina u bezoekt op onze website verzamelen en kunnen cookies plaatsen om de voorziening naar behoren te laten werken. Social Media voorzieningen en Widgets zijn ofwel gehost door een derde partij, ofwel rechtstreeks op onze website. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze voorzieningen. Uw interactie met deze voorzieningen worden geregeld door het privacybeleid van de ondernemingen die deze beschikbaar stellen. U kan ook meer informatie terugvinden over third party cookies in ons Cookiebeleid.

Wanneer u de Q8 navigator applicatie gebruikt, zullen uw persoonsgegevens niet bewaard worden of gedeeld met andere derde partijen.

4. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet in handen, beheerd of onderhouden worden door ons. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het privacybeleid van andere websites, noch voor de uitvoering van dit beleid, zelfs indien:

 • U toegang hebt verkregen tot de website van derde partij via een link op onze websites, of
 • U naar onze website werd doorverwezen via een link op de website van de derde partij.

Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt na te lezen en de eigenaar of operator te contacteren indien u hierover vragen of opmerkingen hebt.

5. Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden voor zolang als nodig om het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld te bereiken. Dit is in principe gelijk aan de duur van enige contractuele relatie of prestatie van een bepaalde dienst en voor elke periode daarna die wettelijk vereist of toegestaan is volgens toegepaste wetgeving.

6. Welke rechten bezit u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Onder de gegevensbeschermingswetgeving beschikt u, onder bepaalde voorwaarden, over het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht op verbetering, aanvulling en/of verwijdering van foutieve gegevens. Indien u één of meerdere rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres [email protected]. Wij zullen dan voldoende inspanningen leveren om de volgende nodige stappen te ondernemen:

 • U een kopie geven van de gegevens die u ons hebt bezorgd
 • Het bijwerken van onjuistheden in de gegevens die wij bezitten
 • Verwijdering van gegevens waarvoor wij niet langer een juridische basis hebben om te gebruiken.

Om onze inspanningen om uw verzoek in te willigen te vergemakkelijken, zou het helpen als u ons de context waarin u ons de persoonsgegevens heeft gegeven zou aangeven. Daarnaast heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking is gesteund op toestemming en betrekking heeft op enige vorm van direct marketing door een aanvraag tot het intrekken van uw toestemming tot ons te richten. U kan ons ook verplichten om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tijdens het onderzoeken van een klacht.

Bovendien heeft u ook het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking, inclusief profilering, gesteund op het gerechtvaardigd belang als juridische basis, tenzij onze redenen om deze verwerking uit te voeren zwaarder wegen dan enig nadeel van uw rechten en vrijheden.

Uw uitoefening van deze rechten is onderworpen aan een aantal vrijstellingen, teneinde het algemeen belang te beschermen (bv. Preventie of detectie van fraude). Indien u één van deze rechten uitoefent, zullen wij uw aanspraak nagaan en in de meeste gevallen antwoorden binnen een maand. We kunnen een billijke vergoeding vragen voor “herhaalde verzoeken”, “duidelijk ongegronde of buitensporige verzoeken” of “bijkomende kopies”

Indien u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens of u bent het niet eens met ons antwoord op de uitoefening van één van bovenstaande rechten, heeft u het recht een klacht in te dienen bij uw Gegevensbeschermingsautoriteit.

Binnen de wettelijke grenzen beschikt u ook over het recht om uw persoonsgegevens over de dragen naar een andere organisatie (gegevensportabiliteit).

7. Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij cookies en andere automatische middelen van gegevensverzameling op uw computer opslaan. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Cookies kunnen u bij het volgend bezoek automatisch herkennen en ze kunnen u toestaan om een website aan te passen, zodat deze beter overeenkomt met uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan, zodat u dit niet telkens opnieuw moet invullen. Indien u ervoor kiest om niet herkend te worden, gelieve de instellingen van uw internet browser te raadplegen om Cookies van uw computer te verwijderen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te krijgen vooraleer een Cookie wordt geplaatst. Voor meer info en details omtrent cookies die gebruikt worden op deze website verwijzen wij naar het Cookiebeleid op deze website (https://www.q8oils.com/cookies/).

8. Aanpassingen

We behouden het recht om dit beleid aan te passen, indien nodig, om bijvoorbeeld veranderingen in de wetgeving, regelgeving, nieuwe praktijken en procedures of vereisten die door de toezichthoudende overheid zijn opgelegd, na te leven. De meest recente versie is altijd beschikbaar via deze link. Wanneer deze tekst voor het laatst gewijzigd is, kan u terugvinden in het hoofd van het document. Wij verzekeren dat wij u op de hoogte zullen brengen van belangrijke veranderingen in het beleid.

9. Waar u terecht kan voor verdere vragen of opmerkingen.

Indien u vragen heeft of u wenst graag meer informatie, kan u een e-mail zenden naar [email protected].

U kan ook een brief zenden naar het onderstaande adres:
Kuwait Petroleum (Belgium) NV
Ter attentie van Klantendienst
Brusselstraat 59, bus 1
2018 ANTWERPEN

Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.q8oils.com en wordt beheerd door:
• Kuwait Petroleum (Belgium) NV

Update: 15/06/2020